Bevisa försumliga handlingar från en arbetsgivare som anses vara ansvarig enligt arbetshälsovårds- och säkerhetslagen 2021

Arbetshälsa är en viktig faktor i dagens arbetsplatskultur. Det är ett oerhört viktigt ämne för organisationer som har anställda från olika samhällsskikt och i olika åldrar. Detta beror på att alla har utsatts för många skadliga kemikalier på arbetsplatsen som kan påverka deras hälsa negativt. Dessa kemikalier kan orsakas av många saker, såsom kontorsdamm, luftföroreningar, strålning, buller och andra. Huvudsyftet med företagshälsovården är därför att förhindra olyckor och sjukdomar, främja arbetstagarnas säkra arbetsförhållanden under deras arbetsliv och hålla den allmänna hälsan hos alla arbetstagare väl under sin karriär.

Företagshälsovård gäller inte bara de anställda utan också arbetsgivarna. En arbetsgivare kan också ordna särskilda hälso- och sjukvårdstjänster för sin personal samt grundläggande företagshälsovård för sina arbetare. När arbetsgivare vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillhandahåller en säker och hälsosam arbetsmiljö, hjälper det inte bara deras företag utan hjälper också sina arbetare. Genom att ta dig tid att utföra en arbetsplatsundersökning kan du lära dig om vilka typer av tjänster dina anställda behöver och vilka problem som är vanligast.

De flesta arbetsgivare genomför en kontroll av hälsan genom sin företagshälsovård i början av varje år. Detta görs vanligtvis före början av det nya räkenskapsåret, eftersom företag vill se till att deras anläggningar överensstämmer med gällande regler som fastställs av regeringen. Dessa kontroller görs vanligtvis innan de nya anställningarna läggs på lönen och innan nya projekt påbörjas. Genom att utföra en arbetssäkerhetsrevision kommer en arbetsgivare att veta vad som behöver förbättras så att personalens arbetsförmåga förbättras.

Sådana tidiga stödplaner är väsentliga i företagshälsovården. Även om anläggningen har ett mycket gott rykte, kan det fortfarande finnas många saker som behöver korrigeras för att förbättra de anställdas arbetsförmåga. Av denna anledning bör arbetsgivaren tillhandahålla ekonomiska och sociala försäkringar samt medicinska och andra stödtjänster till anställda som kan behöva dem.

När arbetsgivaren tillhandahåller ekonomiska och sociala försäkringar och tidig medicinsk vård och supporttjänster blir dessa tjänster juridiskt skyldiga. Därför bör arbetsgivaren vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dess anställda får tillräcklig ersättning för eventuella skador eller förluster till följd av att företagshälsovården inte tillhandahåller de lagstadgade hälsoundersökningarna. Om en anställd drabbas av en skada när han arbetar på anläggningen bör arbetsgivaren vidta alla åtgärder för att få skadan korrekt rapporterad till utsedd myndighet. Om den anställde sedan klagar över försummelse från anläggningens sida kan den anställde kunna kräva ersättning för den skada som han eller hon har lidit.

Ett stort antal arbetsgivare anser att tillhandahållandet av adekvata arbetshälso- och säkerhetsbestämmelser är tillräckligt för att skydda deras verksamhet och anställda. Domstolarna har emellertid alltid medgett att arbetsgivare inte kan anta att deras anställda kommer att agera i enlighet med reglerna. Arbetsgivare måste vidta åtgärder för att säkerställa efterlevnad och måste tillhandahålla rimliga anpassningar till anställda som inte kan följa bestämmelserna. Detta inkluderar att tillhandahålla ett område där anställda enkelt kan byta kläder och utföra sina personliga sysslor. Arbetsgivaren måste också vara noga med att inte diskriminera anställda på grund av kön, ålder eller funktionshinder. Så länge de förfaranden som tillhandahålls inte visar sig vara otillräckliga får arbetsgivaren inte ansvara för ett ansvarsärende.